POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SZKOŁY ARTYZ wersja obowiązująca od dnia 30.06.2022 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza Polityka prywatności (w dalszej części zwana „Polityką”), stanowiąca integralną część Regulaminu Szkoły Artyz, reguluje i objaśnia, w jaki sposób Szkoła Artyz, zbiera, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe swoich Klientów w związku ze świadczoną Usługą, w szczególności podczas Rejestracji, Lekcji, Panelu Klienta i Bazy Wiedzy. Niniejsza Polityka zawiera również informacje o zbieraniu danych osobowych dotyczących osób fizycznych będących Nauczycielami nie będącymi równocześnie Szkołą. Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez Szkołę Artyz odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (w dalszej części zwane „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) a ponadto zaleceniami zespołu roboczego ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych powołanego na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

§ 2

1. Artyz i Szkoła (zwani w dalszej części wspólnie także „Administratorami”) są administratorami wszelkich danych, które stanowią dane osobowe i które są przesyłane na potrzeby korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy i w czasie jej obowiązywania.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych (w dalszej części zwanym „IOD”) z ramienia Szkoły Artyz jest Artyz.
3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Artyz, w celu skorzystania z praw wynikających z RODO lub zawartych w Polityce, powinna skontaktować się z IOD pod adresem e- mail: biuro@artyz.pl lub pod adresem Artyz sp. z o.o., ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin. Wszelkie żądania zostaną rozpatrzone zgodnie z Polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. W sytuacji gdy osoba opisana w ust. 3 niniejszego paragrafu nie jest zadowolona ze sposobu rozpatrzenia sprawy przez IOD, lub uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej w postaci wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowa procedura wniesienia skargi opisana jest na stronie Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącej się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl.
5. IOD, w celu ochrony bezpieczeństwa, przed spełnieniem żądania o którym mowa w §2 ust. 3 może podjąć działania mające na celu weryfikację tożsamości osoby występującej z ww. żądaniem.

§ 3

Szkoła Artyz ze swej strony dokłada wszelkiej staranności w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności danych osobowych. Szkoła Artyz zachowuje poufność otrzymanych danych osobowych i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia procesu ich przetwarzania, w szczególności w zakresie zabezpieczeń przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

§ 4

Zawierając Umowę zgodnie z Regulaminem, Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką i zrozumiał jej treść. Jeżeli Klient nie akceptuje Polityki lub nie zgadza się z jakimkolwiek jej postanowieniem, nie może zawrzeć Umowy, a w konsekwencji korzystać z Usług oferowanych przez Szkołę Artyz.

Rozdział II

Definicje

§ 5

Ilekroć w Polityce lub podczas jakiejkolwiek czynności dokonywanej przez Szkołę Artyz dotyczącej danych osobowych, będzie użyte poniższe wyrażenie, Szkoła Artyz rozumie je w następujący sposób, ustalony zgodnie z RODO:
1) „dane osobowe”: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – osobie, której dane dotyczą;
2) „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna”: to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3) „zgoda”: oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli Osoby, Której Dane Dotyczą, którym osoba ta, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
4) „administrator danych”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
5) „przetwarzanie danych”: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
6) „podmiot przetwarzający dane”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
7) „strona trzecia”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
8) „naruszenie ochrony danych osobowych”: oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
9) „odbiorca”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
10) „organ nadzorczy”: oznacza conajmniej jeden niezależny organ publiczny, który zapewnia każde państwo członkowskie, odpowiedzialny za monitorowanie stosowania RODO w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej.

Rozdział III

Przetwarzanie danych

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Artyz, umożliwia osobom odwiedzającym na zakładanie kont w Serwisie oraz pozyskiwanie informacji o ofercie w zakresie Usług, a także pozwala na ciągłą poprawę oferty i jakości Usług.

§ 7

Szkoła Artyz zbiera następujące rodzaje informacji i danych osobowych podanych dobrowolnie:
1) podczas Rejestracji: imię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko Ucznia, wiek Ucznia, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu;
2) na potrzeby obsługi Panelu Klienta: wszystkie dane wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu, poziom zaawansowania w ramach wybranych Usług Edukacyjnych, informacje o frekwencji na Zajęciach, wszelkie przejawy postępów w nauce przesyłane za pośrednictwem Panelu Klienta, inne dane niż wyżej wymienione, a ujawnione podczas płatności;
3) na potrzeby Bazy Wiedzy: wszystkie dane wskazane w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, nagrania obrazu i dźwięku Uczniów, zarejestrowane podczas Zajęć Strona wszelkie inne dane osobowe udostępniane bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją Umowy, w tym także dane osobowe stron trzecich.

§ 8

1. Szkoła Artyz może otrzymywać lub przechowywać określone rodzaje informacji lub danych osobowych za każdym razem, gdy wchodzi się w interakcję z Serwisem lub Panelem Klienta.
2. Klient ma prawo w każdej chwili do dostępu do informacji i danych osobowych swoich i Ucznia zgromadzonych na Koncie po zalogowaniu się do Panelu Klienta. W przypadku pytań lub problemów dotyczących zmiany danych osobowych odpowiedzi udziela IOD.

§ 9

Szkoła Artyz może automatycznie otrzymywać i utrwalać w dziennikach serwera informacje z przeglądarki, w tym adres IP, unikalny identyfikator urządzenia, charakterystykę przeglądarki, domenę i inne ustawienia systemowe, wyszukiwania, charakterystykę urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, działania podejmowane w Serwisie, żądaną stronę, wykorzystywane treści, daty i godziny odwiedzin Serwisu, płeć, przedział wiekowy, przybliżoną lokalizację i inne informacje związane z innymi plikami przechowywanymi na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis lub Panel Klienta.

Rozdział IV

Polityka plików cookies

§ 10

Szkoła Artyz przetwarza anonimowe dane w celu ulepszania i ciągłej poprawy oferowanych Usług. Podczas tej procedury Szkoła Artyz może stosować pliki „cookie” zbierające takie informacje, jak nazwa domeny pierwszego poziomu odwiedzającego, data i dokładna godzina dostępu i inne. Sam plik „cookie” nie może służyć do ujawnienia tożsamości odwiedzającego. Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy wysyłany do przeglądarki odwiedzającego i zapisywany na jego twardym dysku. Pliki cookie nie uszkadzają komputera odwiedzającego.

§ 11

Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby sygnalizowała, kiedy plik cookie zostanie odebrany, dzięki czemu odwiedzający może zdecydować, czy zaakceptować tzw. plik cookie, czy nie.

§ 12

Szkoła Artyz nie wykorzystuje plików cookie do zbierania informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika, ani do zarządzania takimi informacjami. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Plików Cookie, stanowiącą integralną część OWU.

Rozdział V

Wykorzystywanie danych osobowych

§ 13

Szkoła Aryz może wykorzystywać zebrane informacje, w tym dane osobowe Klientów i Uczniów, w różnych celach oraz w oparciu o różną podstawę prawną przetwarzania, w sposób szczegółowy opisany w dalszych postanowieniach Polityki.

§ 14

1. W celu wykonania Umowy i na tej samej podstawie prawnej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko Ucznia, wiek Ucznia, adres e-mail, numer telefonu.
2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, podawane przez Klienta obowiązkowo lub fakultatywnie, są wykorzystywane do takich celów jak wypełnianie obowiązków określonych w Regulaminie Szkoły Artyz oraz Umowie, odpowiadanie na pytania, prośby i żądania Klientów, rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Klientów, w tym żądań związanych z Umową, dobór indywidualnie wyselekcjonowanych treści związane z Usługą Edukacyjną, komunikacji z Klientem i Uczniem, w tym w sprawach ofert Szkoły Artyz, nowych Usług Edukacyjnych, funkcjonalności Panelu Klienta oraz materiałów w Bazie Wiedzy.

§ 15

Na podstawie jednoznacznie wyrażonej i udzielonej przez Klienta zgody (stanowiącej podstawę prawną przetwarzania) Szkoła Artyz może przetwarzać następujące dane osobowe w celach marketingowych oraz w celu dostarczania wiadomości e-mail: imię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko Ucznia, adres e-mail, numer telefonu, wszelkie inne dane osobowe przekazane Administratorom.

§ 16

Przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Artyz odbywa się zawsze w uzasadnionym interesie, z poszanowaniem prawa dotyczącego danych osobowych i bierze je pod uwagę. Osobom, których dane są przetwarzane, zawsze przysługuje prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych może wpłynąć na zdolność i możliwość Szkoły Artyz do wykonywania przedmiotu Umowy lub innych obowiązków do których jest lub mogłaby być zobowiązana.

§ 17

1. Szkoła Artyz przetwarza dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych, przede wszystkim w zakresie zapobiegania nieuczciwym transakcjom oraz podejmowania wszelkich działań dążących do ochrony Klientów oraz Szkoły Artyz, co stanowi również podstawę prawną ich przetwarzania.
2. Szkoła Artyz przetwarza ponadto dane osobowe w celu zachowania jego zgodności z prawem a także na potrzeby udzielania pomocy organom ochrony porządku prawnego i odpowiadania na wezwania, co stanowi również podstawę prawną ich przetwarzania.

§ 18

O ile istnieje taka możliwość, Szkoła Artyz anonimizuje przetwarzane dane osobowe lub korzysta z danych statystycznych.

Rozdział VI

Przechowywanie danych osobowych

§ 19

1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Artyz będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Polityce – w szczególności przez czas realizacji Usługi – lub do chwili wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych z zastrzeżeniem dalszych postanowień Polityki.
2. Wycofanie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych powinno nastąpić poprzez oświadczenie wysłane IOD w sposób opisany w §2 Polityki i podlega ocenie w zakresie dopuszczalności zgodnie z dalszymi postanowieniami Polityki i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 20

Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Artyz będą przetwarzane przez okres dłuższy niż opisane w §19 Polityki w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w celu ochrony praw Szkoły Artyz, tj. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Klientów lub osób trzecich – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

§ 21

1. W przypadku wygaśnięcia podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Artyz, dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte albo zanonimizowane.
2. W przypadku, gdy bezzwłoczne usunięcie danych osobowych nie będzie możliwe, będą przechowywane w sposób bezpieczny i izolowane od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie stanie się możliwe.

Rozdział VII

Udostępnienie danych osobowych

§ 22

1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Artyz są integralną częścią działalności gospodarczej podmiotów ją tworzących (Artyz i Szkoła) i w tym kręgu mogą być udostępniane.
2. Szkoła Artyz może udostępniać określone dane osobowe dostawcom zewnętrznym w UE lub w państwach trzecich, którzy dostarczają oprogramowanie, usługi hostingowe i inne technologie lub usługi dla Serwisu i do celów świadczenia naszych usług (w dalszej części zwani „Podmiotami Przetwarzającymi”). Szkoła Artyz zapewni Podmiotom Przetwarzającym dostęp wyłącznie do danych osobowych i informacji, które w rozsądnym zakresie są niezbędne do wykonywania ich pracy lub zachowania zgodności z prawem.
3. Podmioty Przetwarzające w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby czynności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązane są przestrzegać Polityki, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień obowiązujących umów zawartych pomiędzy nim a Szkołą Artyz, do czego zapewnienia Szkoła Artyz jest zobowiązana.

§ 23

1. Szkoła Artyz na podstawie postanowień Polityki nie wypożycza ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów innym podmiotom niż wskazane w §22 Polityki z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Wypożyczenie lub sprzedaż danych osobowych Klientów przez Szkołę Artyz może nastąpić wyłącznie na podstawie jednoznacznej zgody udzielonej przez Klienta.

§ 24

Szkoła Artyz nie udziela stronom trzecim dostępu do przetwarzanych danych osobowych bez uprzedniej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych będzie niezbędne do wykonania Umowy lub do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szkoły Artyz, albo jest to wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział VIII

Bezpieczeństwo danych osobowych

§ 25

1. Szkoła Artyz dokłada wszelkich starań, by zapewnić najaktualniejsze komercyjnie dostępne–zgodnie z uzasadnionymi potrzebami – środki w celu ochrony wszelkich informacji i przetwarzanych danych osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem i zniszczeniem.
2. Klient zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w zakresie zabezpieczenia swoich informacji, w szczególności wybierając odpowiednio silne hasło, chroniąc je przed dostępem przez osoby trzecie i nie udostępniając go innym, a także uniemożliwiając innym osobom korzystanie ze swojego komputera.

§ 26

W sytuacji, gdy Szkoła Artyz poweźmie informację o możliwości naruszenia systemów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji i danych osobowych, niezwłocznie zamieści o tym stosowne powiadomienie w Serwisie lub podejmie próbę poinformowania Klientów za pomocą adresów poczty elektronicznej wskazanych w procesie Rejestracji. Ponadto Szkoła Artyz podejmie wszelkie uzasadnione i rozsądne działania w celu usunięcia ww. naruszenia.

Rozdział IX

Zmiana Regulaminu i Umowy

§ 27

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Artyz ma prawo do: dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane; w przypadku woli skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z IOD, prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa istnieje możliwość zgłoszenia Szkole Artyz konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych; Klient posiada również taką możliwość w trybie opisanym w §8 ust. 2 Polityki, prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Szkoła Artyz dokona niezwłocznego usunięcia danych; sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z opisywanego uprawnienia i odpowiedni tryb reguluje rozdział VI Polityki, prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku Szkoła Artyz może jedynie przechowywać określone dane. Wznowienie szerszego przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania; w przypadku woli skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z IOD, prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO. Taki wniosek należy zgłosić za pośrednictwem IOD. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Szkoła Artyz jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Szkoła Artyz nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, o ile nie wykaże, że istnieją ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania dokonywano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem i o ile nie wpływa na możliwość wykonania przez Szkołę Artyz Umowy lub innych obowiązków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego; w przypadku woli skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z IOD, prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach można skorzystać z prawa do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie oraz do zażądania, aby Szkoła Artyz bez przeszkód przekazała te dane osobowe innemu administratorowi danych; w przypadku woli skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z IOD.

Rozdział X

Zmiana Polityki

§ 28

1. W razie konieczności, w szczególności w przypadku zmiany praktyk dotyczących ochrony prywatności, Szkoła Artyz może zmienić postanowienia niniejszej Polityki.
2. W przypadku każdorazowej zmiany Polityki, jej aktualna wersja zostanie zamieszona w Serwisie celem umożliwienia zapoznania się z nową wersją wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, a ponadto Klienci zostaną powiadomieni o takich zmianach za pomocą komunikatu w Panelu Klienta oraz w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji.

Rozdział XI

Kontakt

§ 29

Więcej informacji na temat przetwarzania przez Szkołę Artyz danych osobowych, w tym odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Polityki, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z IOD w sposób opisany w §2 ust. 3 Polityki.