REGULAMIN

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Szkoły Artyz (w dalszej części zwany „Regulaminem”) wespół z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w sposób kompleksowy regulują i określają warunki Rejestracji, korzystania z Serwisu, zawarcia i realizacji Umowy oraz świadczenia Usług przez Szkołę Artyz na rzecz Klienta. Regulamin określa także warunki związane z korzystaniem z Usług Edukacyjnych, Panelu Klienta oraz Bazy Wiedzy.

§ 2

Szkoła Artyz oferuje możliwość zawarcia na odległość umowy o świadczenie usług z zakresu edukacji artystycznej – w szczególności muzycznej, świadczonych stacjonarnie we wskazanych lokalizacjach, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, etos pracy oraz zaangażowanie w działalność dydaktyczną, przy równoczesnym wsparciu procesu edukacyjnego dedykowaną elektroniczną bazą wiedzy oraz autorskimi ebookami – wyłącznie konsumentom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Konsument opisany w §2 Regulaminu nieakceptujący postanowień niniejszego Regulaminu nie może dokonać Rejestracji w Serwisie, a Klient nie może zawrzeć Umowy.

Rozdział II

Definicje

§ 4

Ilekroć w Regulaminie lub podczas wszelkich czynności dokonywanej przez Szkołę Artyz jakkolwiek związanej z oferowanymi usługami, będzie użyte poniższe wyrażenie, Szkoła Artyz rozumie je w następujący sposób:

1) „Konsument”: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2) „Artyz”: podmiot wskazany indywidualnie w § 5 ust. 1 pkt 1, będący właścicielem, świadczący Usługi Edukacyjne wyłącznie z zakresu Ebooków, a także odpowiedzialny za kontakt z Klientem, w tym rozpoznawanie wszelkich uwag i skarg,

3) „Szkoła”: podmiot wskazany indywidualnie zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2, świadczący Podstawowe Usługi Edukacyjne (tj. z wyłączeniem Ebooków) osobiście (w takim przypadku rozumiany także jako „Nauczyciel” zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu) lub poprzez Nauczycieli, nad którymi zobowiązany jest do czuwania m.in. w zakresie jakości oferowanego poziomu dydaktycznego, a także świadczący usługi z zakresu obsługi Panelu Klienta i Bazy Wiedzy

4) „Szkoła Artyz”: Artyz i Szkoła świadczące Podstawowe Usługi Edukacyjne wyłącznie wspólnie (i tak samo wspólnie rozumiani), z uwagi na ich nierozerwalny i wzajemnie komplementarny charakter, w oparciu o Regulamin, ponoszący solidarną odpowiedzialność względem Klientów za wykonanie Umowy,

5) „Placówka”: adres pod którym Szkoła świadczy wybrane przez Klienta Podstawowe Usługi Edukacyjne,

6) „Nauczyciel”: osoba fizyczna wskazana przez Szkołę i związana z nią umową, prowadząca Lekcje z zakresu wybranego rodzaju zajęć, w proponowanych terminach i miejscu dla określonej grupy wiekowej zgodnie z ofertą ujawnioną w Serwisie,

7) „Serwis”: oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://www.artyz.pl/ stanowiącą własność i obsługiwaną przez Artyz, a także wszystkie jej domeny i poddomeny dostępne chociażby pośrednio z adresu www.artyz.pl, za pośrednictwem których Szkoła Artyz prezentuje aktualną ofertę, świadczy usługi, w tym zapewnia dostęp do Panelu Klienta i Bazy Wiedzy,

8) „Rejestracja”: czynność dokonywana przez Konsumenta zgodnie ze szczególnym trybem opisanym w rozdziale IV Regulaminu, zmierzająca do utworzenia Klientowi indywidualnego konta w Panelu Klienta,

9) „Klient”: Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w wyniku Rejestracji posiadający konto w Panelu Klienta, akceptujący postanowienia Regulaminu, który po dokonaniu Płatności staje się również stroną Umowy,

10) „Uczeń”: Klient – w przypadku spełnienia warunków opisanych w pkt 9 niniejszego paragrafu i woli osobistego uczestnictwa w Lekcjach i spełnianiu warunków uczestnictwa w zajęciach w wybranej kategorii wiekowej – lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w zajęciach w wybranej kategorii wiekowej, wskazana przez Klienta do osobistego udziału w Lekcjach, nad którą Klient sprawuje władzę rodzicielską lub pozostająca z nim w stosunku opieki, przysposobienia lub w jakikolwiek inny sposób jest uprawniona do działania w jego imieniu; dla skutecznego zawarcia Umowy Klient musi być uprawniony do działania w imieniu Ucznia,

11) „Lekcja”: zajęcia edukacyjne z wybranego przez Klienta zakresu Podstawowych Usług Edukacyjnych, o wybranym czasie trwania, odbywane przez Ucznia z Nauczycielem, w terminach, wymiarze i miejscu ustalonym przez Klienta z Nauczycielem zgodnie z ofertą ujawnioną w Serwisie,

12) „Lekcja Próbna”: Lekcja o charakterze pokazowym oraz umożliwiająca ocenę stopnia zaawansowania Ucznia, przeprowadzona z wybranej przez Klienta dla wybranego Ucznia Podstawowej Usługi Edukacyjnej, na zasadach szczegółowo określonych w §12 Regulaminu,

13) „Regulamin Zajęć”: zbiór zasad obowiązujących podczas trwania Lekcji i podczas przebywania w Placówce, regulujący w sposób ogólny elementarne zasady kultury i zachowania, do których przestrzegania zobowiązani są Uczniowie,

14) „Ebooki”: usługa cyfrowa; szczególny rodzaj Usługi Edukacyjnej, w postaci czasowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów edukacyjnych w formie ebooków, do których dostęp (subskrypcję) Klient może wykupić dla Ucznia jako samodzielną formę edukacji, niezależną od Podstawowych Usług Edukacyjnych, lub jako element wspierający Podstawowe Usługi Edukacyjne,

15) „Usługi Edukacyjne”: poszczególne oferowane w Serwisie zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, prowadzone stacjonarnie, w formie indywidualnej lub grupowej, przeznaczone dla określonej w ofercie grupy wiekowej oraz osób o określonym poziomie zaawansowania, w zakresie:
a. indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na poziomie początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym,
b. indywidualnej nauki śpiewu klasycznego lub rozrywkowego dla młodzieży i dorosłych,
c. grupowych zajęć rytmiki dla dzieci, na poziomie początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym,
d. grupowych zajęć artystycznych dla dzieci, łączących różną formę wyrazu artystycznego, tj. grę na instrumencie, śpiew, taniec, rysunek itp. (Artyziaki), połączone ze wspierającym proces edukacji dostępem do Panelu Klienta oraz Bazy Wiedzy, [powyższe zwane również samodzielnie „Podstawowymi Usługami Edukacyjnymi”], a także oferowana w Serwisie możliwości korzystania w okresie trwania Umowy, za pośrednictwem Bazy Wiedzy, zz usługi cyfrowej w postaci Ebooków, jako samodzielnej lub wspierającej formy edukacji artystycznej,

16) „Panel Klienta”: funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Klientowi dostęp do narzędzi niezbędnych do zarządzania indywidualnym kontem i umożliwiający Uczniowi dostęp z Bazy Wiedzy w okresie obowiązywania Umowy,

17) „Baza Wiedzy”: funkcjonalność Panelu Klienta dostępna dla Klienta wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy, umożliwiająca dostęp do informacji edukacyjnych w postaci m.in. filmów edukacyjnych, nut, podkładów muzycznych, filmów instruktażowych oraz ćwiczeń, przesyłanych cyklicznie, zgodnie z postępami edukacyjnymi czynionymi przez Ucznia, a także umożliwiająca dostęp do Ebooków, o ile została wykupiona stosowna Usługa Edukacyjna – w okresie trwania Umowy,

18) „Płatność”: uiszczenie przez Klienta z góry wynagrodzenia na rzecz Szkoły Artyz za Usługi Edukacyjne, możliwe wyłącznie poprzez serwis przelewy24.pl; momentem dokonania płatności jest obciążenie rachunku bankowego Klienta,

19) „Umowa”: stosunek zobowiązaniowy zawarty na odległość pomiędzy Szkołą Artyz a Klientem, nawiązany na podstawie oferty Artyz przedstawionej w Serwisie przyjętej przez Klienta poprzez wskazanie Ucznia, wybór oferty z zakresu Usług Edukacyjnych oraz dokonanie Płatności, którego treść determinuje w sposób wyczerpujący Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego, w szczególności odpowiednio stosowane przepisy tytułu XXI Kodeksu Cywilnego w zakresie w jakim dotyczą umów o świadczenie usług; Umowa zostaje zawarta z chwilą Płatności, po spełnieniu wszystkich wcześniejszych warunków,

20) „Kodeks Cywilny”: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

21) „Ustawa o Prawach Konsumenta”: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Rozdział III

Dane Szkoły Artyz, podmioty odpowiedzialne

§ 5

Szkołę Artyz współtworzą następujące podmioty, których współpraca w procesie edukacyjnym w ramach Podstawowych Usług Edukacyjnych wzajemnie się uzupełnia i jest wymagana dla zapewnienia prawidłowego toku dydaktycznego:

1) Artyz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000641935, posiadająca NIP: 9552406035 oraz REGON: 365642371, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, pokryty w całości, adres e-mail: biuro@artyz.pl. W ramach niniejszego Regulaminu Artyz samodzielnie oferuje również Ebooki

2) podmiot świadczący Podstawowe Usługi Edukacyjne w zależności od wybranego Nauczyciela, o którym informację otrzymuje Klient w momencie wyboru oferty z zakresu Usług Edukacyjnych i która po zawarciu Umowy jest stale dostępna dla Klienta w Panelu Klienta niezależnie od obowiązywania Umowy.

§ 6

1. Wszelkie wiadomości, skargi i roszczenia Klientów z zakresu sposobu wykonywania Umowy, w tym jakości świadczonych Usług Edukacyjnych przez Szkołę Artyz rozpoznaje Artyz. 2. Szczegółowa procedura kontaktu z Artyz uregulowana jest w rozdziale XIII Regulaminu.

§ 7

Artyz i Szkoła, na mocy niniejszego Regulaminu i odrębnej umowy pomiędzy nimi, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia Klientów mogące wyniknąć z obowiązywania niniejszego regulaminu w zakresie Podstawowych Usług Edukacyjnych. W zakresie Ebooków podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym jest Artyz.

§ 8

Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Artyz a Szkołą – nieoddziaływające na treść oferty kierowanej do Konsumentów, w tym również w zakresie roszczeń regresowych pomiędzy Artyz a Nauczycielem – reguluje odrębna umowa zawarta pomiędzy Artyz a Szkołą.

Rozdział IV

Rejestracja w Serwisie, Panel Klienta, Lekcja Próbna

§ 9

W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji koniecznym jest:
1) wejście do Serwisu,
2) wybór Usług Edukacyjnych interesujących Konsumenta dostępnych w ofercie Szkoły Artyz, a w przypadku wybrania Podstawowej Usługi Edukacyjnej,
3) wybór Placówki,
4) wybór Nauczyciela,
5) wybór terminu Lekcji Próbnej.

§ 10

1. Po wykonaniu kroków opisanych w §9 Regulaminu, pojawi się interfejs przeznaczony do Rejestracji. Rejestracja jest możliwa po obowiązkowym zaakceptowaniu Regulaminu, Polityki Prywatności Artyz (w dalszej części zwanej „Polityką”), oświadczeniu, że posiada się pełną zdolność do czynności prawnych, wskazaniu adresu e-mail – będącego równocześnie loginem do Panelu Klienta – ustanowieniu hasła oraz podaniu:
1) danych Klienta w postaci:
a. imienia i nazwiska,
b. numeru telefonu,
c. adresu rozliczeniowego (opcjonalnie),
d. NIP (opcjonalnie),

2) danych Ucznia w postaci:
a. imienia i nazwiska,
b. wieku.

2. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe przekazane Szkole Artyz przetwarzane są zgodnie z Polityką, która stanowi integralną część Regulaminu.
3. Z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, na wskazany adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Po jego naciśnięciu Rejestracja zostaje zakończona i Klientowi zostaje utworzone indywidualne konto w Serwisie, umożliwiające m.in. dostęp do Panelu Klienta.

§ 11

1. Rejestracja jest dokonywana przez Klienta jednorazowo. Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany tylko podczas jednej Rejestracji.
2. Klient w każdym momencie, z Panelu Klienta, ma możliwość poprawy lub aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.
3. Szkoła Artyz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z błędnie lub nieprawidłowo podanych danych przez Klienta.
4. Szkoła Artyz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnienia adresu e-mail lub hasła do Panelu Klienta osobom trzecim. W przypadku udostępnienia adresu e-mail lub hasła osobom nieupoważnionym Klient może zwrócić się do Szkoły Artyz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@artyz.pl.
5. Klient korzysta z Serwisu i Panelu Klienta wyłącznie na swoje własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

§ 12

1. Z chwilą Rejestracji, tworzone jest równocześnie konto Ucznia w Bazie Wiedzy o danych wskazanych podczas Rejestracji.
2. Klient za pośrednictwem Panelu Klienta ma możliwość utworzenia dodatkowych kont w Bazie Wiedzy dla nowych Uczniów podając dane wskazane w §10 ust. 1 pkt 2 Regulaminu oraz dokonując wyborów wskazanych w § 9 pkt 2-5 Regulaminu; pozostałe przepisy dot. Rejestracji stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku chęci Klienta wybrania więcej niż jednej Podstawowej Usługi Edukacyjnej dla Ucznia należy ten fakt zgłosić do Szkoły. W takim przypadku ten sam Uczeń posiadać będzie odrębne konta Ucznia w Bazie Wiedzy dla każdej z Usług Edukacyjnych.
4. Każdy Uczeń ma oddzielny dostęp do swojej indywidualnej Bazy Wiedzy, która umożliwia mu dostęp do jego osobistych materiałów do nauki.

§ 13

1. Ukończenie Rejestracji umożliwia Klientowi zawarcie Umowy dotyczącej wybranej podczas Rejestracji Usługi Edukacyjnej. W przypadku wybrania Podstawowej Usługi Edukacyjnej, ukończenie Rejestracji umożliwia Klientowi zawarcie Umowy dotyczącej wybranej podczas Rejestracji Lekcji Próbnej przeznaczonej dla określonego Ucznia.
2. Koszt Lekcji Próbnej wynosi 20 zł brutto. W zakresie warunków Płatności oraz zawarcia Umowy obejmującej Lekcję Próbną stosuje się odpowiednia postanowienia rozdziału V Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy na Lekcje, cały koszt Lekcji Próbnej pomniejsza wynagrodzenie należne Szkole Artyz z tytułu pierwszej Umowy zawartej bezpośrednio po Lekcji Próbnej.
4. Zakończenie Lekcji Próbnej jest jednym z warunków koniecznych dla zawarcia Umowy dotyczącej Lekcji. 5. Klient zobowiązuje się do zapewnienia obecności Ucznia na Lekcji Próbnej w miejscu i czasie wskazanym podczas Rejestracji. W zakresie odwołania lub przełożenia terminu Lekcji Próbnej, na wniosek Klienta, Szkoła Artyz może zastosować odpowiednio wybrane postanowienia rozdziału VI Regulaminu dotyczące odwoływania i przekładania Lekcji.
6. Przed rozpoczęciem Lekcji Próbnej Nauczyciel udostępnia Uczniowi Regulamin Zajęć, z którym Uczeń zobowiązany jest się zapoznać i go przestrzegać.
7. W przypadku chęci zawarcia Umowy obejmującej Lekcje dotyczące Podstawowej Usługi Edukacyjnej, której dotyczyła Lekcja Próbna, bezpośrednio po zakończeniu Lekcji Próbnej, Klient lub Uczeń ustalają z Nauczycielem kwestie wskazane w §9 pkt 2-4 oraz stały termin w tygodniu (dzień tygodnia i godzinę) Lekcji. W takiej sytuacji Klient otrzymuje w Panelu Klienta informację płatniczą o której mowa w rozdziale V Regulaminu; ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się.
8. Szkoła z ważnych przyczyn – w szczególności braku odpowiednich predyspozycji, stanu zdrowia Ucznia lub jego niewłaściwego zachowywania się – ma prawo odmówić Klientowi możliwości zawarcia Umowy obejmującej Lekcje. W takim przypadku ust. 7 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
9. Niezastosowanie któregokolwiek z warunków procedury opisanej w ustępie poprzedzającym skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy na Lekcje w ramach wybranej Usługi Edukacyjnej. W przypadku woli kontynuowania procesu dydaktycznego Klient musi ponownie wykupić Lekcję Próbną.

§ 14

1. Szkoła Artyz wskazuje, że zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi nie będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej Lekcji Próbnej w przypadku gdy Szkoła Artyz wykona w pełni przedmiotową Umowę (przeprowadzi Lekcję Próbną).
2. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że został poinformowany i wyraża zgodę na utracenie prawa do odstąpienia od Umowy dotyczącej Lekcji Próbnej, po jej zakończeniu.

Rozdział V

Warunki Płatności i zawarcie Umowy

§ 15

Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wszystkich Umów zawieranych na podstawie Regulaminu, tj. obejmujących Lekcje Próbne, Podstawowe Usługi Edukacyjne (w tym Lekcje) oraz Ebooki.

§ 16

1. W przypadku Podstawowych Usług Edukacyjnych, wynagrodzenie Szkoły Artyz stanowi opłata stała i opłata za Lekcje, które uzależnione są od wybranej Podstawowej Usługi Edukacyjnej, Placówki oraz Nauczyciela – z zastrzeżeniem postanowień §13 Regulaminu dotyczących Lekcji Próbnych.
2. W przypadku Ebooków wynagrodzenie Artyz stanowi wyłącznie opłata stała.
3. Informacje o wysokości wynagrodzenia Szkoły Artyz za okres Umowy znajduje się w Serwisie i jest automatycznie ustalana w oparciu o wybory Klienta.

§ 17

1. Warunkiem zawarcia Umowy jest wcześniejsza Rejestracja w Serwisie, wybór Usługi Edukacyjnej, akceptacja Regulaminu, Polityki oraz zgód, a także dokonanie Płatności.
2. Okres na jaki zostaje zawarta Umowa każdorazowo wynosi jeden miesiąc kalendarzowy za wyjątkiem Umowy dotyczącej Lekcji Próbnej oraz Umowy dotyczącej Lekcji zawieranej bezpośrednio po Lekcji Próbnej – zgodnie z §12 ust. 7 Regulaminu.
3. W przypadku Umów dotyczących Lekcji zawieranych bezpośrednio po Lekcji Próbnej umowa zawarta zostaje na okres do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego.
4. Kontynuowanie Usługi Edukacyjnej odbywające się poprzez zawarcie kolejnej Umowy na dotychczas realizowane Usługi Edukacyjne w sposób określony w § 18 ust. 3 Regulaminu. Stanowi to każdorazowo zawarcie kolejnej Umowy na czas określony wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy.

§ 18

1. Płatność odbywa się z góry na podstawie informacji płatniczej generowanej w Serwisie w oparciu o wybrane Usługi Edukacyjne przez Klienta. W przypadku Lekcji Próbnej i Ebooków informacja płatnicza generowana jest natychmiast. W przypadku Lekcji, i kontynuacji subskrypcji Ebooków informacja generowana jest każdorazowo 15 dnia miesiąca poprzedzającego okres zawartej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku Lekcji Próbnej termin płatności wynosi jeden dzień od dnia wygenerowania informacji płatniczej.
2. W przypadku Lekcji oraz kontynuowania subskrypcji Ebooków, termin płatności upływa każdorazowo 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres zawartej Umowy.
3. W przypadku Lekcji następujących bezpośrednio po Lekcji Próbnej, o której mowa w §12 ust. 7 Regulaminu, informacja płatnicza generowana jest w terminie 2 dni od dnia dokonania ustaleń o których mowa w §13 ust. 7 Regulaminu. Termin płatności za bieżący miesiąc wynosi 1 dzień od dnia otrzymania informacji płatniczej.

§ 19

1. Płatność jest możliwa wyłącznie poprzez system płatności internetowych – Przelewy24, www.przelewy24.pl.
2. Realizacja Płatności możliwa jest po akceptacji Regulaminu, Polityki oraz wybranych zgód.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty w sposób opisany w niniejszym Paragrafie.
4. Niedokonanie Płatności w terminie wskazanym w informacji płatniczej skutkuje nie zawarciem Umowy.
5. Dla zakończenia procesu edukacyjnego przez Klienta, wystarczające jest niedokonywanie płatności za kolejną Umowę.
6. Klient nie ma możliwości wznowienia zakończonego procesu edukacyjnego w ramach wybranej Usługi Edukacyjnej dla Ucznia.
7. Klient ma prawo zwrócić się do Szkoły Artyz o wznowienie procesu edukacyjnego. Decyzja w tym zakresie stanowi wyjątek od postanowień Regulaminu i należy do swobodnego uznania Szkoły Artyz.

§ 20

Szkoła z ważnych przyczyn – w szczególności braku odpowiednich predyspozycji lub niewłaściwego zachowywania się Ucznia – ma prawo odmówić Klientowi możliwości zawarcia kolejnych Umów obejmujących Lekcje. W takim przypadku informacja płatnicza za kolejny okres, o której mowa w § 18 Regulaminu, nie zostanie wygenerowana.

§ 21

Z chwilą zawarcia Umowy, Klient otrzymuje na adres mailowy wskazany w Panelu Klienta wszelkie informacje związane z zawartą Umową, w szczególności dokumenty wskazane w § 16 ust. 1 Regulaminu.

§ 22

1. Wynagrodzenie Szkoły Artyz podane w informacji płatniczej obejmuje wynagrodzenie zarówno Szkoły jak i Artyz z tytułu wybranych przez Klienta Usług Edukacyjnych.
2. Szkoła i Artyz wystawiają faktury elektroniczne z chwilą dokonania przez Klienta Płatności.
3. Faktury elektroniczne są przesyłane na adres mailowy Klienta zgodnie z informacją w Panelu Klienta.
4. Klient ma możliwość dostępu do historii Płatności za pośrednictwem Panelu Klienta

Rozdział VI

Lekcje

§ 23

Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Podstawowych Usług Edukacyjnych, z zakresu objętego zakończonymi Lekcjami Próbnymi, uzgodnionych zgodnie z §13 ust. 7 Regulaminu i objętych Umową.

§ 24

1. Lekcje odbywają się z Nauczycielem, w terminach, o czasie i w Placówce wybranej w procesie zawierania Umowy w okresie jej obowiązywania.
2. Lekcje odbywają się pod nadzorem Nauczyciela, czuwającego nad ich przebiegiem, kontrolującego proces edukacyjny Uczniów zgodnie ze standardami Szkoły Artyz oraz pilnującym przestrzegania Regulaminu Sali.
3. Szkoła Artyz zapewnia instrumenty wykorzystywane przez Uczniów podczas Lekcji. Instrumenty nie mogą być wynoszone przez Uczniów poza teren Placówki. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt powierzony Uczniowi w związku z realizacją Podstawowych Usług Edukacyjnych.

§ 25

1. Klient w każdej chwili ma prawo, w ramach określonego procesu edukacyjnego związanego z wybraną Podstawową usługą Edukacyjną, do zmiany Placówki, Nauczyciela, terminu lub długości trwania Lekcji za pośrednictwem Panelu Klienta.
2. Warunkiem dokonania zmiany jest dostępność Podstawowej Usługi Edukacyjnej w wybranej Placówce, Nauczyciela o podobnym lub wyższym poziomie umiejętności oraz odpowiedniego terminu Lekcji.
3. Szkoła Artyz ma prawo do zmiany Nauczyciela lub Placówki w ramach zawartej Umowy – z ważnych powodów, w tym w przypadku rezygnacji Nauczyciela. Szkoła Artyz w przypadku opisanym w niniejszym ustępie zobowiązana jest do dokonania zmiany w sposób uwzględniający przede wszystkim interes Ucznia i Klienta.

§ 26

1. Szkoła Artyz zastrzega sobie prawo – w sporadycznych wypadkach losowych – do zastępstwa Nauczyciela podczas Lekcji.
2. Warunkiem zastępstwa jest zapewnienie przez Szkołę Artyz Nauczyciela posiadającego co najmniej podobne wykształcenie muzyczne, doświadczenie i umiejętności.

§ 27

1. Nieobecność Ucznia na Lekcji nie wpływa w żaden sposób na realizację Umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Klient wyłącznie za pośrednictwem Panelu Klienta oraz Szkoła mają prawo jeden raz w trakcie trwania Umowy do odwołania jednych Lekcji Ucznia. Odwołanie Lekcji przez Klienta możliwe jest najpóźniej na 12 godzin przed terminem Lekcji.
3. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, Szkoła w porozumieniu z Klientem ma prawo odwołać więcej niż jedną Lekcję.
4. Klient ma obowiązek odwołania Lekcji w szczególności w przypadku choroby Ucznia lub stanu zdrowia uniemożliwiającego prawidłowy udział w Lekcji. Nauczyciel ma prawo nie dopuścić chorego Ucznia do Lekcji; w takim przypadku Uczeń uznawany jest za nieobecnego i stosuje się ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Odwołane zajęcia mogą zostać odrobione po indywidualnym uzgodnieniu z Nauczycielem – o ile istnieje taka możliwość.
6. W przypadku braku możliwości odrobienia Lekcji, jej koszt (opłata za lekcję) pomniejsza kolejna Umowę zawartą ze Szkołą Artyz w zakresie wybranej Usługi Edukacyjnej. W przypadku nie zawarcia kolejnej Umowy, ww. kwota zostaje zwrócona Klientowi w terminie 30 dni, na rachunek z którego dokonano Płatności. Opłata stała pozostaje bez zmian.
7. W przypadku nieodbycia się Lekcji z przyczyn leżących po stronie Szkoły Artyz, Klientowi przysługuje zwrot o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w podwójnej wysokości.

Rozdział VII

Baza Wiedzy, Ebooki

§ 28

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Ebooków objętych Umową, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.
2. Postanowienia § 29, § 30 oraz § 31 znajdują zastosowanie do wszystkich Usług Edukacyjnych objętych Umową.

§ 29

Baza Wiedzy jako funkcjonalność Panelu Klienta dostępna jest Klienta za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i umożliwia dostęp do informacji edukacyjnych w postaci m.in. filmów edukacyjnych, nut, podkładów muzycznych, filmów instruktażowych oraz ćwiczeń, przesyłanych cyklicznie, zgodnie z postępami edukacyjnymi czynionymi przez Ucznia, a także umożliwiająca dostęp do Ebooków, o ile została wykupiona stosowna Usługa Edukacyjna.

§ 30

1. Ebooki obejmują dostęp za pośrednictwem Bazy Wiedzy, w okresie obowiązywania Umowy, do autorskich materiałów edukacyjnych należących do Artyz, które jako samodzielna usługa umożliwiają samodzielne przejście przez proces edukacyjny wedle standardów Szkoły Artyz, a także mogą wspierać proces edukacji w ramach Podstawowych Usług Edukacyjnych jako usługa komplementarna względem podstawowego procesu dydaktycznego.
2. Klient zawierający Umowę na Ebooki, w okresie obowiązywania Umowy i za wynagrodzeniem w nim wskazanym, uzyskuje dla Ucznia licencję niewyłączną na korzystanie z zasobów Ebooków jedynie w zakresie własnego użytku osobistego związanego z procesem edukacyjnym. Licencja obejmuje wyłącznie Ucznia wskazanego w Umowie.

§ 31

Wszelkie informacje zawarte w Bazie Wiedzy, w tym Ebooki stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz rozdziałem XI Regulaminu.

§ 32

Po zakończeniu obowiązywania Umowy i nie zawarciu kolejnej w sposób opisany w § 17 ust. 4 Regulaminu Uczeń traci dostęp do Bazy Wiedzy oraz wszelkich materiałów edukacyjnych w niej zawartych, w tym Ebooków – jeżeli Umowa ich dotyczyła.

Rozdział VIII

Obowiązki Klienta i Ucznia, odpowiedzialność

§ 33

Klient zobowiązany jest do:
1) do poprawnego podania danych osobowych swoich oraz Ucznia podczas Rejestracji,
2) bieżącej aktualizacji danych swoich oraz Ucznia w Panelu Klienta razie ich jakiejkolwiek zmiany,
3) zapewnienia obecności Ucznia podczas Lekcji oraz czuwania nad należytym i kulturalnym zachowaniem Ucznia podczas Lekcji w przypadku Umowy obejmującej Podstawowe Usługi Edukacyjne
4) śledzenia przebiegu procesu edukacyjnego Ucznia i w razie potrzeby wspieranie go w miarę możliwości,
5) przestrzegania postanowień Regulaminu Polityki, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego w ramach realizacji Umowy.

§ 34

Uczeń zobowiązany jest do:
1) uczestniczenia w Lekcjach, należytego i kulturalnego zachowania podczas Lekcji w przypadku Umowy obejmującej Podstawowe Usługi Edukacyjne,
2) dokładania wszelkich starań w celu realizacji procesu edukacyjnego,
3) przestrzegania Regulaminu Sali oraz poleceń Nauczyciela,
4) okazywania szacunku Nauczycielowi oraz dbania mienie znajdujące się w Placówce,
5) szczególnej dbałości i troski o powierzone instrumenty muzyczne,
6) dokładania wszelkich starań dla wspomagania procesu edukacyjnego, w szczególności wykonywania zadanych prac i ćwiczeń,
7) nieudostępnienia osobom trzecim Ebooków oraz pozostałych materiałów znajdujących się w Bazie Wiedzy,
8) przestrzegania postanowień Regulaminu Polityki, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego w ramach realizacji Umowy.

§ 35

Klient ponosi odpowiedzialność wobec Szkoły Artyz za wszelkie rozumiane szeroko szkody poniesione przez Szkołę Artyz w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta lub Ucznia postanowień Regulaminu, Regulaminu Sali, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ustalonych zwyczajów oraz poleceń Nauczyciela, a także za wszelkie szkody powstałe umyślnie albo z winy Klienta lub Ucznia.

Rozdział IX

Zmiana Regulaminu i Umowy

§ 36

1. Szkoła Artyz w każdej chwili ma prawo dokonać zmiany Regulaminu lub Polityki.
2. Zmiana jest skuteczna z chwilą opublikowania aktualnego Regulaminu lub Polityki w Serwisie.
3. Zmiana Regulaminu lub Polityki w trybie określonym w niniejszym paragrafie nie dotyczy Umów już zawartych.

§ 37

1. W uzasadnionych sytuacjach – w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie uregulowanym w Regulaminie, nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa związane z Regulaminem lub potrzeby zapobiegania nadużyciom i względów bezpieczeństwa – Szkoła Artyz ma prawo dokonać zmiany Regulaminu ze skutkiem dla Umów już zawartych. Zmiany te wymaga przesłania nowej wersji Regulaminu na adres mailowy Klienta wskazany w Panelu Klienta oraz przekazania informacji w formie komunikatu dostępnego w Panelu Klienta.
2. Zmiana Regulaminu lub Polityki w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest skuteczna z chwilą złożenia w formie dokumentowej oświadczenia przez Klienta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany. Brak zgody Klienta na zaproponowane zmiany skutkuje obowiązywaniem dotychczas zawartej Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

§ 38

W uzasadnionych sytuacjach Klient ma prawo wystąpić do Szkoły Artyz o zmianę Regulaminu i Polityki w celu dostosowania ich do swoich indywidualnych potrzeb. W takim przypadku poprzedzające postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Rozdział X

Wygaśnięcie i wypowiedzenie Umowy, prawo odstąpienia

§ 39

Umowa wygasa z upływem ostatniego dnia okresu na jaki została zawarta, jej wypowiedzenia rozwiązania lub na skutek odstąpienie od niej.

§ 40

1. Klient ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania w stosunku do Klienta lub Ucznia Regulaminu, Polityki lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez Szkołę Artyz.
2. W przypadku obiektywnie uzasadnionego i skutecznego złożenia oświadczenia przez Klienta, przysługuje mu zwrot całej kwoty uiszczonej na podstawie Umowy.

§ 41

1. Szkoła Artyz ma prawo w każdym czasie do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszania przez Klienta lub Ucznia postanowień Regulaminu, Regulaminu Sali, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ustalonych zwyczajów oraz poleceń Nauczyciela.
2. W przypadku obiektywnie uzasadnionego i skutecznego złożenia oświadczenia przez Szkołę Artyz, Klientowi nie przysługuje zwrot kwot za pozostały okres Umowy.
3. Klient wobec którego wypowiedziano Umowę w trybie określonym w niniejszym paragrafie, nie może zawrzeć kolejnych Umów na jakiegokolwiek Ucznia. Tak samo żaden Klient nie może zawrzeć Umów dotyczących Ucznia, którego dotycząca Umowa została wypowiedziana w tym trybie.

§ 42

Dla skuteczności złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trybie przewidzianym w § 40 lub § 41, wystarczające jest wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej: – w przypadku Szkoły Artyz: na adres mailowy Klienta wskazany w Panelu Klienta, – w przypadku Klienta: na adres mailowy: biuro@artyz.pl.

§ 43

1. Stosownie do art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie Podstawowych Usług Edukacyjnych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – z zastrzeżeniem §14 Regulaminu.
2. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia może zostać wysłane mailowo na adres: biuro@artyz.pl lub listownie na adres Artyz.
3. Stosownie do art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w zakresie Ebooków wobec faktu, że rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, poinformowanego o utracie prawa do odstąpienia od umowy w takim przypadku, o czym Artyz poinformował Klienta przed zawarciem Umowy.

Rozdział XI

Własność intelektualna

§ 44

1. Akceptując Regulamin Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Usługi oferowane przez Szkołę Artyz, w szczególności program Podstawowych Usług Edukacyjnych, Ebooki, oraz inne opracowania dostępne w Bazie Wiedzy, a także wszelkie autorskie zdjęcia, teksty, muzyka, ilustracje, skrypty oraz oprogramowanie Serwisu, stanowią własność intelektualną Szkoły Artyz, chronioną prawami autorskimi.
2. W szczególności zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechniania lub publiczne udostępnienia treści wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu poza prawem dozwolonego cytatu.
3. Klient oraz Uczeń nie mogą wykorzystywać treści wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez zgody Szkoły Artyz w inny sposób niż w granicach przewidzianego prawem dozwolonego użytku prywatnego.
4. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu stanowiące naruszenie praw autorskich skutkować może odpowiedzialnością karną i cywilną.

§ 45

Nazwa oraz logo Artyz oraz Szkoły Artyz używane w związku z Usługą stanowią zastrzeżony znak towarowy.

Rozdział XII

Zgody

§ 46

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.), na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku Ucznia oraz na publikację zdjęć oraz filmów wykonanych podczas trwania Usług Edukacyjnych, w szczególności Lekcji, a także wszelkich innych wydarzeń związanych chociażby pośrednio z zawartą Umową, w tym podczas występów, konkursów i innych uroczystościach. Klient oświadcza, że przedmiotowe materiały wideo z udziałem Ucznia nie naruszają jego dóbr osobistych w przypadku gdy zostały wykonane zgodnie z niniejszym paragrafem. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów wideo oraz zdjęć z udziałem Ucznia. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. W szczególności materiały wideo mogą być publikowane na stronach internetowych oraz innych mediach należących do Szkoły Artyz, jak również na profilach zarządzanych przez Szkołę Artyz na portalach społecznościowych.

§ 47

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres mailowy podany podczas Rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy, a także informacji handlowych od Szkoły Artyz w zakresie aktualnej oferty Usług Edukacyjnych.

§ 48

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres mailowy podany podczas Rejestracji informacji handlowych pochodzących od Szkoły Artyz oraz podmiotów powiązanych – zgodnie z odrębnymi umowami zawartymi przez Szkołę Artyz.

Rozdział XIII

Postanowienia Końcowe

§ 49

1. Językiem Regulaminu jest wyłącznie język polski. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub Umowami poddane zostają jurysdykcji polskiej.

§ 50

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu lub Polityki, pierwszeństwo interpretacyjne nadaje się celowi i istocie zamierzenia gospodarczego Szkoły Artyz.
2. Klient, w każdym czasie może zwrócić się do Szkoły Artyz o wyjaśnienie poszczególnych kwestii wynikających z Regulaminu.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne – z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wydzielone i pominięte, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby Umowa została zawarta bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu Umowy, Szkoła Artyz i Klient niezwłocznie rozpoczną negocjacje w dobrej wierze dla naprawienia skutków takiej nieważności lub niewykonalności oraz zastąpienia nieważnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji stron takiego zastępowanego postanowienia.

§ 51

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.